Kjøpsbetingelser

Generelt
Russleogo.no eies og drives av Webkompaniet AS, ORG NR 999 529 860 MVA

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra russelogo.no til sluttbrukere.

Kjøps og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerradet.no

Definisjon av parter
Selger er: Webkompaniet AS , Akershustranda 15, Skur 35, 0150, Oslo og blir i det følgende benevnt russelogo.no, vi eller oss.
Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Forbehold
Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 09.00-16.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med førstkommende mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Ved stor pågang, IT feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.

Opplysninger gitt på våre hjemmesider
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

I de tilfeller når vi mottar en prosjektbeskrivelse som bryter mot loven/opphavsretten eller risikerer å bryte mot loven/opphavsretten forbeholder vi oss rettigheten til å designe noe annet. Vi forbeholder oss retten til å ikke kopiere eller på noen måte bryte opphavsretten. I disse tilfeller der vi ikke kan imøtekomme prosjektbeskrivelsen er bestillingen og betalingen fortsatt bindende.

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og eksklusive moms. Dette innebærer at det legges til 25% moms på prisen. Dette er ikke noe vi tjener på, men det er lovpålagt ved salg av produkter/tjenester fra firma til privatperson i henhold til norsk lov (merverdiavgiftsloven). Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og andre faktorer utenfor vår kontroll som kan påvirke prisen. 

Betaling
På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling (som vanligvis gjøres i nettbanken).
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering
Alle kildefiler (filpakke i ulike fil-formater) leveres til kunde etter mottatt full betaling. I visse tilfeller da det haster kan kvittering på betaling aksepteres for raskere leveranse av filpakken til kunde.

Returrett / Angrerett
Gjelder for privatpersoner:
Russelogo.no følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris.
Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos oss er dette f.eks. grafisk design, webutvikling, klistermerker og andre grafiske tjenester, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16)

Hvis dere har mottatt russelogo debiteres full pris for russelogopakken.
Exempel 1: Dere har mottatt første skille. Dere må betale full pris før logoen.
Exempel 2: Dere avbestiller før dere mottatt første skisse. Dere må betale minst 50% av pakkeprisen
Forklaring til eksempel 2: Hvis dere avbestiller og ikke har mottatt logo beregnes % av arbeidet med illustrasjon/logoen som har blitt gjort fram til avbestillingen (men alltid minst 50%) . De fleste av våre logopakker tilbys til kraftig rabatterte pakkepriser. Dette innebærer at det inngår en stor merverdi sammenlignet med å bestille samme type tjenester til timespris. I de tilfeller der kunden ønsker å avbestille midt i prosessen, dvs. når ikke alt som inngår i pakken har blitt tatt frem enda, så gjelder fremdeles i de fleste tilfeller full betaling. Det blir altså ikke gjort noe avdrag i pris ved avbestilling uavhengig av hva som har blitt levert. Full betaling gjelder for det produktet kunden har bestilt. Det samme gjelder klistremerker i de tilfeller der klistremerker har blitt bestilt som en del av en logopakke. Klistremerkene kan ikke avbestilles. Klistremerkene sendes altid til i bestillingen angitt adresse. Hvis dere endrer adresse i etterkant, vil det regnes som en ny bestilling. 

I de tilfeller der klistremerker bestilles separat bestilles det materiale og gjøres det en del arbeid rundt dette direkte når vi mottar bestillingen. Det betyr at ved avbestilling av klistremerker etter mottatt og bekreftet bestilling, så gjelder fremdeles i de fleste tilfeller full betaling. Det blir altså ikke gjort noe avdrag i pris ved avbestilling uavhengig av hva som har blitt levert. Full betaling gjelder for det produktet kunden har bestilt. 

Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.

Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

Reklamasjon
Gjelder for privatpersoner: Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.Gjelder for bedrifter: Ingen reklamasjonsrett.

Kundens Plikter/Garanti
Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og Russelogo.no skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med. Vi tilbyr ikke gratis logodesign og bestillingen er bindende. Dersom klient ikke svarer på epost, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager så erklæres ordren for sluttført og en eventuell fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.

For mindreårige
For mindreårige kunder bekrefter du ved bestilling at du vil bruke egne oppsparte midler til å betale.

Design prosess
Ved inngåelse av avtale om design vil kunden få et forslag som spesifisert i pakken som er bestilt av kunden på vår hjemmeside russelogo.no Utarbeidelse av flere enn dette forslaget vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris. Forandringer av bestilling etter at ordren er mottatt vil betraktes som en ny ordre, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt. Unntak kan forekomme. Endringer etter ferdigstillelse vil bli fakturert med den til enhver tid gjeldende timepris.

Endringer
Russelogopakken inkluderer x-antall revisjoner/endringer som er angitt i russlogopakken. En endring innebærer f.eks. annet fargevalg, mindre detaljer i logoen ønskes redigert/endret, justering av posisjon på figur/tekst og lignende endringer. En endring av konsept regnes som en ny bestilling, dvs. endringer i prosjektbeskrivelsen kan ikke regnes som en revisjon. 
Hvis kunden har brukt opp de antall revisjoner/endringer som inngår i pakken vil kunden debiteres gjeldende timepris for alle ekstra endringer som ønskes å få gjort etter det.

Russelogopakken inkluderer x-antall figurer. Ekstra figurer kan bestilles i tillegg. En figur er for eksempel en person eller en maskot i logoen. Hvis kunden f.eks. ønsker to personer, en jente og en gutt i logoen (totalt 2 figurer) så må kunden bestille en ekstra figur i tillegg til grunnpakken.

På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemelding innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes før bestilt produkt. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Alle russelogobestillinger er bindende og det betyr betalingsplikt for bestilt og utført arbeid. Hvis gruppen ikke kan enes eller splittes, hvis dere ikke blir fornøyde, finner en annen designer etc. har kunden fortsatt betalingsplikt for produktet som er bestilt og for det arbeid vi gjort. Ingen unnskyldninger for å slippe betaling godtas. 

Russelogo.no innehar en stor database av egenproduserte grafiske elementer som brukes i logo vår logo produksjon, dvs at grafiske element kan bli brukt i flere logo design for å skape en unik logo. Vi kjøper også bilder og illustrasjoner fra bla Istockphotos og Shutterstock som evt vil bli fakturert separat eller inkluderes i prisen.

Håndtering av firma-og personopplysninger
Russelogo.no (Webkomaniet AS) håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger. Gjennom å bruke Russelogo.no (Webkompaniet AS) nettside aksepterer du at vi aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine firma og personopplysninger.
Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at vi lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å få samtykket verifisert.
Russelogo.no (Webkompaniet AS) har rett til å bruke dine firma- og personopplysninger i markedsføring.

Konfliktløsning
Tvister mellom kunden og Russelogo.no skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. Russelogo.no vil følge vedtak forliksrådet fatter.